مجله زن و مطالعات خانواده
Skip Navigation Links

آخرین شماره نشریهفصل انتشار :
شماره نشریه : 24
تاریخ نشر : 1394/03/26
1.  مقایسۀ سیستمهای فعال سازی بازداری رفتاری دختران فراری با دختران غیرفراری
کلمات کلیدی :
سیستم بازداری رفتاری، سیستم فعالسازی رفتاری، دختران فراری
چکیده :
پدیده فرار دختران از منزل که در طی سال های اخیر در جامعه رو به فزونی نهاده از مقوله های آسیب اجتماعی است که مهار آن به مدیریت قوی اجتماعی نیازمند است. ولی در کنار این عامل ویژگی های شخصیتی و انگیزه فردی نیز در ایجاد این معضل نقش بسیار مهمی دارد.این مطالعه از نوع پس رویدادی می باشد. بدین منظور 120 آزمودنی (60 نفر دختر فراری و 60 نفر دختر غیر فراری) انتخاب شدند. دختران فراری 30-11 ساله هستند که در دوره زمانی 1391-1390 توسط نیروی انتظامی دستگیر شده بودند و به مرکز اورژانس اجتماعی شهر تبریز تحویل داده شده بودند. دختران غیرفراری بر اساس سن، میزان تحصیلات، طبقه اقتصادی با دختران فراری همتا شدند. در این مطالعه از مقیاس سیستم‌های بازداری/ فعالسازی رفتاری کارور و وایت استفاده شد. نتایج حاصل از یافته های تحقیق نشان داد که دو گروه دختران فراری و دختران غیرفراری در سیستم فعال سازی و سیستم بازداری رفتاری با یکدیگر متفاوت بوده و هر دو سیستم در دختران فراری فعال‌تر است. تفاوت بین سیستم‌های فعال سازی/بازداری رفتاری دختران فراری و دختران غیرفراری معنادار می باشد. چالش هاي نظري و پژوهشي در پي بردن

[دریافت فایل مقاله]


2.  مقایسه لنگرهای شغلی بین دبیران زن و مرد تربیت بدنی شهرستان تبریز
کلمات کلیدی :
لنگر های شغلی ، دبیران تربیت بدنی
چکیده :
هدف از این تحقیق مقایسه لنگرهای شغلی بین دبیران زن و مرد تربیت بدنی شهرستان تبریز بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده و به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دبیران تربیت بدنی شهرستان تبریز (334 نفر) بود. نمونه تحقیق شامل ۱۷۹ نفر از کلیه دبیران تربیت بدنی شهرستان تبریز که بر اساس جدول مورگان و به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسش نامه لنگرهای شغلی (ادگار شاین،2006) که پس از اعتبار یابی بین آزمودنی ها توزیع شد. نتایج نشان داد وضعیت لنگرهای شغلی دبیران زن و مرد تربیت بدنی شهرستان تبریز متوسط به بالاست (۰1/۰P <). همچنین بین لنگرهای شغلی دبیران زن و مرد تربیت بدنی شهرستان تبریز تفاوت معناداری وجود ندارد( ۰۵/۰P>).

[دریافت فایل مقاله]


3.  جهت گیری مذهبی و مرکز کنترل بیرونی، ادراک حمایت اجتماعی
کلمات کلیدی :
جهت گیری مذهبی، مرکز کنترل بیرونی، حمایت اجتماعی والدین و دوستان
چکیده :
هدف از این پژوهش ارائه الگوی ادراک حمایت اجتماعی درزمینۀ نقش جهت گیری مذهبی و مرکز کنترل بیرونی است. 500 نفر از دانش آموزان شهرستان خوسف (سال تحصیلی92-91) به صورت چند مرحله ای، مقیاس های جهت گیری مذهبی (آلپورت (Alport) ، 1963)، مرکز کنترل بیرونی (راتر(Rotter) ،1996) و حمایت اجتماعی (مالکی، دیمری و الیوت (CASSS) ،2000) را تکمیل کردند. پژوهش از نوع همبستگی است که از روش تحلیل مسیر بهره گرفته شد. نتایج نشان داد جهت گیری بیرونی مذهبی به طور غیرمستقیم از طریق افزایش مرکز کنترل بیرونی، کاهش ادراک حمایت والدین و دوستان را موجب می شود. لذا نه تنها بررسی نقش جهت گیری مذهبی در ادراک حمایت اجتماعی مهم می باشد، بلکه مرکز کنترل تبیین کننده، نقش جهت گیری مذهبی بر ادراک حمایت اجتماعی است.

[دریافت فایل مقاله]


4.  بررسی تأثیر فراشناخت درمانی بر میزان رضایت زناشویی زنان
کلمات کلیدی :
فراشناخت درمانی، رضایت زناشویی، زنان
چکیده :
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر روش فراشناخت درمانی بر میزان رضایت زناشویی زنان انجام شد. جامعه آماری این پژوهش همه زنان دارای مشکل نارضایتی زناشویی مراجعه کننده به مرکز مشاوره احیای شهر مشهد بودند. از میان آنان 40 زن به روش هدفمند، انتخاب و به طور تصادفی در 2 گروه مساوی شامل گروه های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. این مطالعه با استفاده از روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای در معرض درمان فراشناختی قرار گرفتند. در طول مدت مداخله گروه کنترل هیچ گونه درمانی دریافت نکرد. ابزار این پژوهش پرسش نامه رضایت زناشویی انریچ بود. داده ها با روش آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس (آنکووا) تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که فراشناخت درمانی بر میزان رضایت زناشویی زنان مؤثر بود. به عبارت دیگر فراشناخت درمانی به طور معناداری باعث افزایش رضایت زناشویی زنان شده است. نتایج حاکی از اهمیت توجه به مداخلات فراشناختی در افزایش رضایت زناشویی زنان بود.

[دریافت فایل مقاله]


5.  بررسي رابطه بين مسئوليت اجتماعي و كيفيت گزارشگري مالي در شركت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ديدگاه كارشناسان مالي زن
کلمات کلیدی :
مسؤوليت اجتماعي، كيفيت گزارشگري مالي، پايداري سود، قابليت پيش بيني سود
چکیده :
هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين مسؤوليت اجتماعي و كيفيت گزارشگري مالي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي¬باشد. در اين پژوهش براي اندازه گيري مسؤوليت اجتماعي از پرسشنامه هاي استاندارد در اين زمينه و به منظور محاسبه كيفيت گزارشگري مالي از سه معيار، كيفيت اقلام تعهدي، پايداري سود و قابليت پيش بيني سود استفاده شده است. در اين پژوهش،تعداد 78 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسي شده است كه شامل دوره زماني 1386-1390 است. در تحقيق حاضر از سه متغير، اندازه شركت، نسبت ارزش بازار به دفتري و اهرم مالي به عنوان متغيرهاي كنترل استفاده شده است. ابزار گردآوري داده هاي كيفيت گزارشگري مالي، صورتهاي مالي شركت¬ها بوده و ابزار گردآوري داده هاي مسؤوليت اجتماعي پرسشنامه محقق مي¬باشد كه پس از پايايي سنجي آن ميان اعضاي نمونه تقسيم و پس از گردآوري داده¬ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS تجزيه و تحيل صورت پذيرفته و فرضيات مورد آزمون قرار گرفتند. نتايج پژوهش نشان مي دهد كه مسؤوليت اجتماعي با كيفيت اقلام تعهدي و پايداري سود رابطه معناداري ندارد. اما مسؤوليت اجتماعي با قابليت پيش بين

[دریافت فایل مقاله]


6.  اثر بخشی آموزش شیوه های فرزند پروری بر راهبردهای حل تعارض والدین و فرزندان
کلمات کلیدی :
شیوه های فرزند پروری، راهبردهای حل تعارض، پرخاشگری
چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش شیوه های فرزندپروری بر راهبردهای حل تعارض بین والدین و فرزندان در دانش آموزان دختر دوره راهنمایی مدارس شهر کرمان انجام شد. روش این پژوهش نیمه آزمایشی می باشد و در آن از طرح پژوهشی ¬گروه کنترل نابرابر استفاده شده است. جامعه آماری شامل والدین دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی شهر کرمان و نمونه آماری شامل 70 نفر از والدین دانش آموزان دختر مدارس شهر کرمان (40 مادر و 30 پدر) می باشد که به روش نمونه گیری هدفمند از بین مدارس شهر کرمان انتخاب شدند و به 2 گروه آزمایشی و کنترل (هر گروه 35 نفر) تقسیم شدند. ابتدا هر دو گروه در مرحله پیش آزمون به مقیاس راهبردهای حل تعارض اشتراس پاسخ دادند. سپس گروه آزمایش در معرض متغیر مستقل قرار گرفتند یعنی 10 جلسه آموزشی در طول دو هفته متوالی (هر دو روز یک جلسه) و هر جلسه به مدت 60 دقیقه به آنان ارائه شد، اما گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند. مجددا مقیاس راهبردهای حل تعارض در مرحله پس آزمون در هر دو گروه اجرا شد. جهت تجزیه و تحلیل داده¬ها از روشهای آماری فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و تحلیل کوواریانس استفاده شده است. ن

[دریافت فایل مقاله]


7.  رابطه آسیب نوپدید اعتياد اينترنتي و احساس تنهايي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی92-1391 در شهر همدان
کلمات کلیدی :
آسیب نوپدید اعتیاد به اینترنت و احساس تنهایی
چکیده :
پژوهش حاضر با هدف مطالعه بررسی رابطه بين آسيب نوپديد اعتياد اينترنتي و احساس تنهايي در دانشجويان انجام شده است. در این پژوهش نمونه اي با حجم 150 دانشجو با روش نمونه گيري خوشه ای چند مرحله ای، از بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان انتخاب شدند. ابزار پژوهش را پرسشنامه اعتياد اينترنتي يانگ وپرسشنامه احساس تنهايي آشر تشكيل داده است. نتايج این پژوهش نشان داد بين اعتياد اينترنتي و احساس تنهايي دانشجویان رابطه معنادار مثبت وجود دارد. علاوه بر اين اعتياد اينترنتي پسران بيشتر از دختران است اما در احساس تنهايي دختران و پسران تفاوت معناداري مشاهده نشد. همچنين اعتياد اينترنتي در رشته هاي تحصيلي مختلف متفاوت بود و تفاوت معناداري بين اعتياد اينترنتي رشته هاي مختلف مشاهده شد به صورتي كه اعتياد اينترنتي در رشته كامپيوتر بيشتر از ساير رشته ها و در رشته روان شناسي كمتر از ساير رشته ها بود.

[دریافت فایل مقاله]


8.  جایگاه « عفت جنسی» در شریعت اسلامی و تأثیر آن بر تحکیم بنیان خانواده
کلمات کلیدی :
تحکیم خانواده، شریعت اسلامی، عفت جنسی
چکیده :
در پژوهش حاضر به تبیین «عفت جنسی» در شریعت اسلامی و بررسی آثار آن بر تحکیم خانواده پرداختیم. بدین منظور ابتدا دو متغیر اصلی تحقیق که عبارتند از «عفت جنسی» و «تحکیم بنیان خانواده» تعریف شد، سپس با استناد به ادلۀ اربعه، (قرآن، سنت، عقل و اجماع)، جایگاه عفت جنسی در شریعت اسلامی را مورد واکاوی قرار دادیم و به این مهم دست یافتیم که دین اسلام بدون توجه به جنسیت، عنایت ویژه¬ای به حفظ عفت جنسی دارد. سپس تأثیر عفت جنسی را در تحکیم بنیان خانواده بررسی نمودیم و به این نتیجه دست یافتیم که رعایت عفت جنسی نقشی اساسی در تحکیم بنیان خانواده دارد؛ که از جمله آن، افزایش امنیت اجتماعی، مصونیت ناموس، سلامت و استواری اجتماع و سلامت و طهارت نسل است

[دریافت فایل مقاله]


1

آخبار و اطلاعیه ها

وضعیت نشریه